Kullanıcı Değerlendirmesi: / 258
ZayıfMükemmel 

           Hz. İshak, Kur’an’ın sadık  olarak  müjdelediği ve doğmadan anne-babasına adının İshak olduğu  bildirdiği yüce  bir  peygamberdir. Kur’an-ı Kerîm’de  ismi  17 yerde  geçer. Babasının  adı İbrahim,  annesinin  adı  ise Sare’dir. O  İsrâil oğullarının  atasıdır. İsrâil oğullarından  gelen  bütün  peygamberler  onun  soyundandır. İshak  kelimesi İbranice  bir  kelime  olup “Gülmek” anlamına  gelir.[1]  8 günlük  iken babası  onu  sünnet  etti.[2] Bazı  Yahudî  kaynaklarına  göre Hz. İshak Paskalya Bayramı’nın  birinci günü  doğdu.

           Hz. İbrahim 99  yaşında, Sare ise 89[3]  iken Allah (cc) melekler aracılığı  ile onun yaşlı  ve  kısır  karısından  bir  çocuğu  olacağını bildirdi. Kur’an’da  bu  şöyle  anlatılır: "(Meleklerin müjdeli haberi getirdiği) o esnada hanımı ayakta idi ve (müjdeli haberi duyunca) güldü. Ona da, İshâk'ı, İshâk'ın ardından da Ya'kûb'u müjdeledik. (İbrahim'in hanı­mı,) 'Vay halime! Ben bir koca kadın ve bu kocam da bir ihti­yar iken çocuk mu doğuracağım? Bu, gerçekten şaşılacak bir şey dedi. (Melekler:) 'Allah'ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur” dediler.[4] Böylece Hz. İshak,  onun oğlu  ve  ismi  doğmadan önce  anne  babasına  bildirildi.

           Hz. İshak Filistin  bölgesinde  yaşayan Ken'anlılara  peygamber  olarak  gönderildi.[5]

           Rivayet edildiğine göre, Hz. İshâk Betvîl'in kızı Rafkâ ile 40 yaşında iken evlendi ve bu hanımdan onun İs ve Yâkub adlarında ikiz oğlu dünyaya geldi.[6] İs Yâkub'dan önce doğdu. Hz. İshâk, bu çocukları doğduğu zaman altmış yaşındaydı. Bundan sonra Hz. İshâk'ın oğlu İs amcası İsmail 'in kızı Nesme ile evlendi ve bu evlilikten Rûm adındaki oğlu dünyaya geldi. Bü­tün sarışın renkli kavimler Rûm'un evladından türemişlerdir.

            Hz. İshâk'ın oğlu Yâkub yani İsrail ise dayısı Lebân b, Betvîl'in kızı Leyyâ ile evlendi ve bu evlilikten Rûbil, Şem'ûn, Lâva, Yahûdâ, Zebâ-lûn, Lişhar, - bir rivayette Vîşhar  adlarındaki oğulları dünyaya geldi. Rûbil ise Yâkub'un çocuklarının yaşça en büyükleridir. Hz. Yâkub, hanımı Leyyâ ölünce hanımının kız kardeşi yani baldızı Râhil ile evlen­di, bu hanımından Yûsuf ile Bünyâmin adlarındaki oğulları dünyaya gel­di. Bünyâmin kelimesi "metin, güçlü" mânalarına gelen Arapçadaki "şeddâd" kelimesinin karşılığıdır.[7]

              Hz. İshak  180 yaşlarında vefat etti. Oğulları tarafından toprağa verildi.[8] Bir  rivayete  göre  ise 160  yaşında  iken  vefat  etti  ve  babasının  yanına  defnedildi.[9]

HATEM

[1] Tekvîn, 17/17

[2] Yahudilerde 8 günlük çocuğu sünnet  etmek adeti  buradan  gelir. İlk  sünnet  olan  Hz. İbrahim  ilahi  emri  uygulamak  için  aceleci  davranmış  olsa  gerek.

[3] Tekvîn, 17/1,17; İbn Kesîr, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Çağrı yayınları,  İstanbul, Çev. Mehmet KESKİN, I,285

[4] Hûd: 71-73

[5] Muhammed Ali Sâbûnî, Peygamberler Tarihî, Ahsen Yayınları: 572-573.

[6] İs  bazı  kaynaklarda “Esav” veya “İso” olarak  zikredilir.

[7] İbnü’l-Esir, El Kâmil Fi’t-Tarih,Hikmet yayın evi, Ter. Komisyon,  I, 106- 107; İbn Kesîr, , I,285-291

[8] Tekvin, XXV,28

[9] İbnü’l-Esir, , I, 108