Kullanıcı Değerlendirmesi: / 11
ZayıfMükemmel 

          Alimler arasında  bu  hususta farklı  görüşler  bulunmaktadır. İbn Abbâs (R.A)’tan  gelen  rivayete göre dünyanın yaşı yedi bin yıldır. Vehb b Münebbih  ise altı bin yıl  olduğunu  nakletmektedir.[1] Bu  iki  görüşten İbn Abbbas’ın görüşü daha sağlam  görünmektedir.            Daha sonra  belirteceğimiz  gibi Vehb b. Münebbih’in  görüşü  isrâiliyata daha  yakındır. Nitekim Vehb b. Münebbih Tâbiinden isrâiliyat  rivayet etmekle meşhur birisidir. Hatta yaş-kuru, sahih-zayıf pek çok kıssa ona nisbet edilmiştir.[2] Vehb b. Münebbihîn bu vasfından ve görüşlerinin israiliyyat haberlerine yakın olmasından dolayı isrâiliyyattan etkilenmiş olma ihtimali vardır. Bu  haseple İbn Abbas’ın görüşü Rasulüllah’ın görüşüne daha yakın olabilir.

          Râsulüllah’tan bize ulaşan kesin bilgiler bulunmamakla  birlikte, bu  bağlamda bir takım rakamlara ulaşmamızı sağlayacak  hadisler  mevcuttur. Râsulüllah şöyle buyurmaktadır: “Sizden önceki milletlerin ömrüne nispetle sizin ömrünüzün müddeti, İkindi namazı  ile güneşin batması arasındaki zaman kadardır.” Bu  hadisten  öyle  anlaşılıyor ki bir günlük zaman dilimi  veya namaz vakitleri  arasındaki zaman dilimi içinde ikindi vakti  çok  kısa  bir  vakittir. O  halde Râsulüllah’tan bu  yana 1400 yıl geçtiğini düşünürsek dünyanın ömrü de 6-7 bin yıl olma  ihtimali  yüksektir.

         Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’a göre Hz. Âdem’den  Râsulüllah’ın hicretine kadar geçen süre dört bin altı yüz kırk iki yıldır. Hıristiyan ve Yunanlılara  göre ise Hz. Âdem’den  Râsulüllah’ın hicretine kadar geçen süre beş bin dokuz yüz doksan iki yıl bir aydır.[3]

          Yukarda ki bilgiler bir bütünlük  içinde değerlendirildiğinde dünyanın  yaşı  ortalama 6-7 bin yıl civarındadır.

          Bugün bilimsel verilerin bizlere sunduğu  veriler ise çok şaşırtıcıdır. Bilim adamlarına  göre dünyanın yaşı yaklaşık 4.5 milyardır. Ancak bu sadece bilim adamlarının normal şartlarda yapmış oldukları deneyler sonucu ulaşılan bir veridir. Bilim bazen dinin söylemiş olduğu  hakikatleri yüzyıllar sonra  yakalayabilmiştir.

           Akla şöyle bir soru hemen takılıyor: Acaba burada bilim adamları mı, dini veriler mi  yanlış?

 

                                                                                                                                                        HATEM                                                                                  

[1] İbnü’l Esir, El Kâmil Fi’t-Tarih,Hikmet yayın evi, Ter. Komisyon, I, 11

[2] Dr. Muhammed Hüseyin Zehebî, Tefsir ve Hadiste İsrâiliyyat, 116

[3] Esîr, Kamil, I, 12